Kategorija

Nekategorisano

Nekategorisano

Viši stručni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka mr. Hikmet Karčić dobio je prvu stipendiju Državnog koledža Keene-a (Keene State College – KSC) i Aušvic Instituta za mir i pomirenje (Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation- AIPR). Mr. Karčić će provesti jedan semestar na Odsjeku za studije Holokausta i genocida KSC-a  koji se nalazi u državi New Hampshire i jedini je univerzitet na svijetu koji nudi dodiplomski studij u oblasti Holokausta i genocida. KSC je također sjedište Cohen centra za studije Holokausta i genocida – jednog od najstarijih u SAD. Tokom semestra, mr. Karčić će prisustvovati predavanjima i učestvovati u aktivnosti KSC-a.

Širi prilog o aktivnostima kolege mr. Karčića na Keene State College-u pročitajte ovdje.

Nekategorisano

KONKURS za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka

Na osnovu čl. 22. i čl. 23. Pravila Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka,

Upravni odbor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje

direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka na mandatni period od 4 godine

 

Opći uvjeti:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira

 

Posebni uvjeti:

– da je doktor nauka iz područja islamskih, društvenih ili humanističkih nauka

– da ima minimalno naučno-istraživačko zvanje naučnog saradnika ili ekvivalentno naučno-nastavno zvanje

– da je rukovodio minimalno jednim naučno-istraživačkim projektom

– da aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik

– da ima sposobnosti rukovođenja

– da posjeduje sklonosti za timski rad

 

Potrebna dokumentacija:

– prijava sa kraćom biografijom i bibliografijom objavljenih radova

– uvjerenje o državljanstvu

– original ili ovjerene kopije diploma o završenom dodiplomskom studiju, postdiplomskom studiju i doktoratu

– original ili ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-istraživačko zvanje ili naučno-nastavno zvanje

– dokaz o rukovođenju naučno-istraživačkim projektom

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– program rada za mandatni period

 

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

  • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca)

 

Upravni odbor zadržava pravo obavljanja intervjua sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Gazi Husrev-begova 56A, 71000 Sarajevo – s naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

 

Predsjednik UO

Dr. Amir Karić

Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a
Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a
Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a
Nekategorisano

Naučni saradnici Instituta na Ljetnoj školi FIN-a

Tokom mjeseca augusta 2017. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu organizirana je Ljetna škola za studente Instituta für Islamische Theologie (Institut za islamsku teologiju) sa Univerziteta Osnabrück. U okviru Ljetne škole okupljenim studentima predavanje na temu “Bošnjaci i Bosna i Hercegovina kroz povijest” održala je dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, dok je mr. Hikmet Karčić govorio na temu “Rat u Bosni i Hercegovini 1992-1995”.