Naučno vijeće

Naučno vijeće je naučni stručni organ Instituta čije su nadležnosti da:

  • priprema i utvrđuje programe naučnoistraživačkog rada i prati njihovo ostvarivanje
  • usvaja naučnoistraživačke projekte, određuje voditelje projekata, prati njihovu izradu, daje odgovarajuće smjernice i ocjenjuje kvalitet ostvarenih projekata
  • vrši izbor u istraživačka zvanja
  • vodi brigu o osposobljavanju kadra za naučnoistraživački rad i usavršavanju naučnih radnika i
  • utvrđuje izdavačku politiku Instituta

 

Članovi naučnog vijeća:

dr. Fikret Karčić (pred.)

Fikret Karčić

dr. Zuhdija Adilović

Zuhdija Adilović

dr. Safet Bandžović

Safet Bandžović

dr. Ahmet Alibašić

Ahmet Alibašić

dr. Ayse Zisan Furat

Ayse Zisan Furat

dr. Dževada Šuško

Dževada Šuško

 

dr. Elvir Duranović 

Elvir Duranović